blank

Assoc. Prof. Supatra Sangruchi

Chaophya医院
专业 肿瘤学,放射治疗,核医学
语言 英文,泰文
教育 放射生物学理学硕士(伦敦).
认证 泰国放射治疗和核医学委员会.