blank

Dr. Li Man Kay

莱佛士医院
专业 泌尿科学
语言 英语
教育 MBBS(香港)。
认证 皇家外科医学院院士(爱尔兰)。

皇家外科医学院院士(苏格兰格拉斯哥)。

美国外科医学院院士。

新加坡医学院院士。